Klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure EVC

Klachtenprocedure 

1. Klachten over de procedure kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
 
Intop EVC
T.a.v. de Directie
Noorderweg 60
1221 AB Hilversum
info@intopevc.nl
 
2. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Het streven is de klacht naar volle tevredenheid af te handelen.
3. De ontvangst van de klacht zal uiterlijk binnen 1 week bevestigd worden.
4. Intop EVC streeft ernaar binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk op de klacht te reageren.
5. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen 2 weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld. Er wordt dan een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
6. Allen die betrokken zijn bij de behandeling van de klacht, gaan vertrouwelijk om met de verstrekte informatie.
7. De bewaartermijn van de klacht bedraagt maximaal vijf jaar.
8. Indien de klager niet tevreden is met de wijze waarop de klacht is afgehandeld, dan kan klager een klacht indienen bij de Onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (www.degeschillencommissie.nl).
 

Bezwaarprocedure 

1. Tegen de onvoldoende beoordeling van de EVC-uitslag kan een kandidaat binnen 14 dagen na dagtekening van de uitslag bezwaar indienen. De kandidaat dient dan de specifieke punten aan te geven waarmee hij/zij het niet eens is, aangevuld met een motivatie.
2. Aan een herbeoordeling zijn kosten verbonden (zie tarievenlijst). Na het voldoen van deze kosten zal de herbeoordeling plaatsvinden. Indien de kandidaat bij de herziene uitslag wel een voldoende beoordeling krijgt worden de kosten van de herbeoordeling aan de kandidaat gerestitueerd. 
3. Het EVC-dossier wordt voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelaar/assessor voor een herbeoordeling. De onafhankelijke beoordelaar/assessor brengt advies uit aan de Coördinator EVC. Op basis hiervan wordt de definitieve uitslag van de EVC-procedure vastgesteld. Binnen zes weken na ontvangst van de betaling voor het bezwaarschrift wordt het resultaat aan de kandidaat bekend gemaakt. 

4. Indien de kandidaat in gebreke blijft met het betalen van de kosten verbonden aan de herbeoordeling zal er, na het verloop van een periode van 6 weken na datum van ontvangst van het bezwaar, een pro- forma afwijzing van het bezwaar plaatsvinden. 

Beroepsprocedure

1. Indien de kandidaat vindt dat Intop EVC een bezwaar niet correct heeft behandeld, dan kan de kandidaat in beroep gaan bij Testudo.
2. Bij dit beroep gaat het erom of Intop EVC het bezwaar een eerlijke kans heeft gegeven; dit heet een ‘marginale toetsing’. Testudo kijkt dus niet of de kandidaat toch aan een bepaald werkproces voldoet.
3. De kandidaat stuurt een bericht naar Testudo. De kandidaat schrijft op wat er is gebeurd en hoe de bezwaarprocedure is verlopen. De kandidaat stuurt alle belangrijke informatie mee, zoals het ervaringscertificaat, rapport van het eindgesprek, het bezwaar, en de reactie daarop van Intop EVC.
4. Testudo neemt binnen twee weken contact met de kandidaat op, per e-mail of telefonisch.
5. Testudo vraagt de kandidaat om zijn verhaal desgewenst nog verder toe te lichten.
6. Testudo vat het beroep samen, en vraagt de kandidaat of het correct is opgeschreven.
7. Testudo vraagt Intop EVC om binnen twee weken te reageren op de argumenten van de kandidaat.
8. Op basis van de verzamelde informatie doet Testudo binnen twee weken na ontvangst van de reactie van Intop EVC een uitspraak met uitleg.
9. Testudo stuurt de kandidaat en Intop EVC hierover schriftelijk bericht.
10. Als Testudo de kandidaat gelijk geeft, dan moet de Intop EVC het bezwaar opnieuw beoordelen.
11. Als Testudo de kandidaat geen gelijk geeft, dan kan de kandidaat alleen via de rechter zijn standpunt naar voren brengen.
12. Een beroep indienen kost € 85,- inclusief btw.
Scroll naar top